Program stypendialny dla ukraińskich naukowców. Zasady rekrutacji

Program stypendialny dla ukraińskich naukowców. Zasady rekrutacji

Dodano: 
Ilustracyjne zdjęcie, mężczyzna w bibliotece
Ilustracyjne zdjęcie, mężczyzna w bibliotece Źródło:Pexels / cottonbro studio
Trwa nabór do „Programu Stypendialnego dla Młodych Naukowców”. Jak się do niego zgłosić i jakie kryteria trzeba spełnić?

Młodzi naukowcy mają wyjątkową okazję do wzięcia udziału w programie stypendialnym oferowanym przez polski rząd na rok akademicki 2024/2025. Program ten ma na celu umożliwienie utalentowanym osobom z różnych krajów, w tym z Ukrainy, pogłębienie wiedzy i zdobycie cennego doświadczenia.

„Zapraszamy kandydatów i kandydatki z krajów z Europy Wschodniej, krajów Azji Środkowej i Kaukazu do wzięcia udziału w naborze do »Programu Stypendialnego dla Młodych Naukowców« XXII edycji. Stypendia są przyznawane na realizację staży naukowych, mających charakter rocznych indywidualnych studiów uzupełniających na uczelniach polskich w okresie od września 2024 roku do czerwca 2025 roku” – czytamy na rządowej stronie.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Kryteria dla kandydatów, którzy chcą wziąć udział w programie, są następujące:

  • muszą mieć osiągnięcia naukowe;
  • mieć do 35 lat;
  • ukończyć studia wyższe na kierunkach takich jak: historia, stosunki międzynarodowe, politologia, dziennikarstwo, socjologia, kulturoznawstwo, administracja, zarządzanie lub prawo;
  • posługiwać się językiem polskim (w stopniu gwarantującym rozumienie wykładów z wybranej dziedziny i korzystanie z literatury przedmiotu) lub być gotowym do podjęcia nauki języka w trakcie trwania programu.

Aby wyrazić chęć uczestnictwa w programie, należy złożyć komplet dokumentów osobiście lub przesłać pocztą (z dopiskiem na kopercie „Program Stypendialny dla Młodych Naukowców”) do właściwych terytorialnie placówek dyplomatycznych RP, a także wysłać na adres e-mail: [email protected].

Kandydaci zostaną ocenieni na podstawie przesłanych materiałów oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O ewentualnym zakwalifikowaniu do programu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. Więcej informacji na temat programu stypendialnego można znaleźć na oficjalnej stronie inicjatywy.

Czytaj też:
Kluby konwersacyjne dla Ukraińców w Krakowie. „Mówić i nie wstydzić się błędów”

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom