Jak zrezygnować z otrzymywania świadczeń w Ukrainie? Instrukcja dla obywateli przebywających za granicami kraju

Jak zrezygnować z otrzymywania świadczeń w Ukrainie? Instrukcja dla obywateli przebywających za granicami kraju

Dodano: 
Praca w laptopie
Praca w laptopie Źródło:Unsplash
Ukraińcy przebywający za granicami kraju mają możliwość zdalnej rezygnacji z otrzymywania różnych rodzajów świadczeń społecznych, zasiłków i ulg. Jak to zrobić? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Polityki Społecznej Ukrainy obywatele tego kraju mogą w sposób zdalny zrezygnować z otrzymywania jakiegokolwiek rodzaju świadczeń społecznych, ulg na opłaty mieszkaniowe oraz zakup opału. W Ukrainie wciąż trwa pełnoskalowa rosyjska agresja. Wielu obywateli wyjechało z kraju ogarniętego wojną i nieprzydatne są dla nich świadczenia, z których i tak nie korzystają w kraju.

Co trzeba zrobić, aby zrezygnować ze świadczeń?

Aby skorzystać z możliwości, o której wspomniało Ministerstwo Polityki Społecznej Ukrainy, należy złożyć pisemne oświadczenie i wysłać je za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej na odpowiednie adresy:

  • do właściwego organu ds. ochrony socjalnej (kontakt można znaleźć na stronach administracji rejonowych, wykonawczych organów miejskich i rejonowych rad miejskich);
  • do właściwego departamentu ochrony społecznej w obwodowej administracji państwowej (w regionach, gdzie organy ochrony socjalnej nie mają możliwości pełnienia swoich obowiązków ze względu na działania wojenne);
  • do Państwowego Funduszu Emerytalnego Ukrainy.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Oświadczenie może być sporządzone w dowolnej formie. Należy w nim podać następujące informacje:

  • nazwę organu ochrony socjalnej, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany, lub Państwowego Funduszu Emerytalnego;
  • nazwisko i imię osoby otrzymującej świadczenie;
  • adres zameldowania lub zgłoszonego miejsca pobytu;
  • numer telefonu komórkowego;
  • adres e-mail (jeżeli jest dostępny);
  • rodzaj otrzymywanego świadczenia lub ulgi (np. świadczenie na dziecko, państwowe świadczenie socjalne dla rodzin o niskich dochodach, państwowe świadczenie socjalne dla dzieci niepełnosprawnych, dodatek mieszkaniowy lub dodatek na opał).

Można również wyrazić chęć otrzymania zaświadczenia o wstrzymaniu pobierania świadczeń. Po zaprzestaniu wypłat zostanie ono wysłane tradycyjną pocztą w formie papierowej lub w formie skanu drogą mailową.

Czytaj też:
„Nieoczekiwane ofiary wojny”. Pięć lwów uratowanych z Ukrainy dotarło do Polski
Czytaj też:
„Hostomel: Historia pewnego budynku”. Pokaz filmu dokumentalnego i spotkanie z reżyserem

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Ministerstwo Polityki Społecznej
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom