Jak przygotować się do rejestracji firmy w CEIDG?

Jak przygotować się do rejestracji firmy w CEIDG?

Dodano: 
Prowadzenie firmy w Polsce
Prowadzenie firmy w Polsce Źródło:Shutterstock / Funtap
Obywatele Ukrainy mogą dokonać rejestracji działalności gospodarczej w Polsce za pomocą platformy Biznes.gov.pl. Wprost Ukraina wyjaśnia, jak wygląda proces rejestracji i wypełnianie niezbędnych formalności.

Osoby chcące prowadzić działalność gospodarczą w Polsce muszą spełniać pewne podstawowe wymagania, wśród których są:

 • potwierdzenie legalnego przebywania osoby na polskim terytorium
 • posiadanie przez osoby numeru PESEL
 • bycie pełnoletnim.

Rejestracja firmy. Czy jest to obowiązkowe?

Jeżeli osoba prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, ma ona obowiązek rejestracji własnej działalności w elektronicznym rejestrze prywatnych przedsiębiorców w Polsce, tak zwanym CEIGD. W przypadku, gdy dochody z prowadzonej działalności gospodarczej są małe, rejestracja w elektronicznym rejestrze CEIGD nie jest wymagana.

Prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganej rejestracji jest możliwe w przypadku:

 • gdy dochód z działalności nie przekracza w miesiącu 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (które w 2022 roku wynosi 3010 zł, czyli dochód w 2022 roku nie może przekroczyć 1505 zł)
 • bycia osobą fizyczną
 • pracy z w ramach wspólnego przedsięwzięcia
 • prowadzenia działalności regulowanej, wymagającej zezwoleń lub koncesji
 • gdy w ciągu ostatnich 60 miesięcy osoba nie prowadziła działalności gospodarczej.

Jak się zarejestrować?

W portalu Biznes.gov.pl za pomocą kreatora wniosków elektronicznych można zarejestrować firmę online. Wystarczy wybrać odpowiednie opcje oraz wprowadzić wymagane dane, po czym system przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców, zgłoszenia do ZUS, GUS i urzędu skarbowego.

Założenie konta na Biznes.gov.pl udostępnia użytkownikom opcje do zmiany danych w CEIDG, zawieszenia, wznowienia i zakończenia działalności gospodarczej. Aby zarejestrować firmę w portalu Biznes.gov.pl, należy najpierw założyć profil zaufany. Profil zaufany stanowi bezpłatne narzędzie do kontaktów z administracją publiczną i jest dostępny dla każdego, kto posiada numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Dla rejestracji online wymagane są dane, które muszą być wprowadzone do rejestru:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia
 • rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL
 • wszystkie uzyskane obywatelstwa
 • adres zamieszkania i inne adresy związane z działalnością gospodarczą
 • nazwa działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa
 • nazwa skrócona
 • Kody PKD
 • liczba pracowników, których planujesz zatrudnić
 • data rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
 • dane urzędu skarbowego, zgodnie z miejscem zamieszkania.

Jeśli osoba nie posiada numeru NIP lub REGON, wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie. NIP i REGON zostaną automatycznie wypełnione w kartotece. Zmiany pojawią się w ciągu 30 dni.

W przypadku pytań dotyczących rejestracji należy skontaktować się za pomocą infolinii 801 055 088 або 22 765 67 32 albo skorzystać z rozmowy tekstowej z konsultantem.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: biznes.gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom