Jak przekroczyć granicę samochodem z ukraińską rejestracją? Terminy i rejestracja samochodów w Polsce

Jak przekroczyć granicę samochodem z ukraińską rejestracją? Terminy i rejestracja samochodów w Polsce

Dodano: 
Kierowca szuka dokumentów wewnątrz samochodu
Kierowca szuka dokumentów wewnątrz samochodu Źródło:Shutterstock / Andrey_Popov
W związku z pełnowymiarową inwazją Federacji Rosyjskiej w Ukrainę, wielu Ukraińców chce przyjechać do Polski swoimi samochodami z ukraińską rejestracją, ale jak się do tego przygotować? Oto główne zasady przekraczania granicy państwowej i rejestracji samochodu w Polsce.

Jeśli zdecydujesz się na wyjazd do Polski samochodem i chcesz zawczasu przygotować się do przekroczenia granicy, to musisz mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • prawo jazdy spełniające międzynarodowe standardy;
 • dowód rejestracyjny pojazdu (paszport techniczny);
 • znak identyfikacyjny Ukrainy na samochodzie (UA);
 • państwową tablicę rejestracyjną na samochodzie. Jeśli twój samochód ma indywidualną tablicę rejestracyjną, będzie ona uważana za ważną tylko na terytorium Ukrainy. Masz prawo przekroczyć granicę tylko na państwowych tablicach rejestracyjnych;
 • obowiązkową polisę ubezpieczeniową na wyjazd za granicę, tzw. „Zieloną Kartę”.

Jeśli zamierzasz przekroczyć granicę nie własnym samochodem, musisz mieć jeden z następujących dokumentów:

 • pełnomocnictwo do prawa prowadzenia samochodu z adnotacją o zgodzie właściciela na wyjazd za granicę;
 • tymczasowy dowód rejestracyjny uprawniający do kierowania samochodem;
 • paszport techniczny dla samochodu w aplikacji „Dija” (udostępnianie), jest to bardziej wygodne dla rodzin (na przykład, samochód jest używany przez męża i żonę).

Jak długo samochód z ukraińską rejestracją może przebywać w Polsce?

Wszystkie samochody zarejestrowane na Ukrainie i prowadzone przez Ukraińców, którzy przyjeżdżają w wyniku wojny, są traktowane jako pojazdy uczestniczące w ruchu międzynarodowym zgodnie z postanowieniami Konwencji Wiedeńskiej, której sygnatariuszami są zarówno Polska, jak i Ukraina – podaje Ministerstwo Infrastruktury RP.

Dlatego Ukraińcy, którzy przybyli do Polski po rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji, nie powinni od razu rejestrować swoich samochodów. Ukraińców czekają jednak obowiązki celne, więc jeśli samochód pozostaje w kraju dłużej niż sześć miesięcy, musi być zarejestrowany w administracji rejonowej w miejscu zamieszkania.

Według ministerstwa, możliwe jest zwolnienie z należności celnych przywozowych podczas odprawy celnej, jeśli obywatel Ukrainy zamierza zmienić miejsce stałego pobytu. Takie zasady i możliwości dotyczą samochodów, które były używane przez co najmniej 6 miesięcy w innym kraju, właściciele tych samochodów mają później zakaz ich sprzedaży przez 12 miesięcy.

Ale są wyjątki dla Ukraińców uciekających przed wojną w 2022 roku. Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym system unijnych świadczeń celnych, osobom, które w wyniku konfliktu zbrojnego zmuszone są do zmiany miejsca zamieszkania z Ukrainy na Polskę, organy celne mogą odmówić zastosowania ograniczeń na:

 • wymóg bycia właścicielem samochodu na Ukrainie przez co najmniej 6 miesięcy;
 • konieczność wykorzystania samochodu w tym samym celu w Polsce;
 • ograniczenia w możliwości rejestrowania na preferencyjnych warunkach pojazdów użytkowych i wykorzystywanych do zarobkowania;
 • zakaz sprzedaży w ciągu 12 miesięcy.

Jak zarejestrować samochód w Polsce?

Aby móc używać swojego samochodu w dowolnym celu w Polsce i móc go w każdej chwili sprzedać, trzeba go przede wszystkim zarejestrować. Żeby zarejestrować samochód, należy zgłosić się do starostwa powiatowego w miejscu zamieszkania i dostarczyć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty właściciela;
 • świadectwo zgodności pojazdu;
 • polisa ubezpieczeniowa OC (OS);
 • dowód zapłaty podatku od towarów i usług (VAT);
 • dowód przejścia przeglądu technicznego;
 • dokument potwierdzający własność samochodu (oryginał umowy sprzedaży, akt notarialny);
 • świadectwo rejestracji na Ukrainie;
 • tablice rejestracyjne;
 • paszport techniczny (jeśli jest dostępny).

Zalecamy wcześniejsze przetłumaczenie dokumentów w języku ukraińskim na język polski.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: RBK-Ukraina
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom