Zrealizuj swój projekt ze stypendium twórczym Krakowa. Jak wziąć udział?

Zrealizuj swój projekt ze stypendium twórczym Krakowa. Jak wziąć udział?

Dodano: 
Kraków, miasto w Polsce
Kraków, miasto w Polsce Źródło: Shutterstock / BONDART PHOTOGRAPHY
Od dawna marzysz o realizacji swojego projektu artystycznego, ale brakuje Ci możliwości finansowych? Złóż wniosek o stypendium na realizację projektu artystycznego i otrzymaj dofinansowanie z Miasta Krakowa. Podpowidamy szczegóły.

Stypendium Twórcze Miasta Krakowa zostało ustanowione w 1994 roku przez Radę Miasta Krakowa w celu wspierania i zachęcania krakowskich artystów i promotorów kultury. Stypendium promuje realizację oryginalnych projektów artystycznych osób szczególnie uzdolnionych, pomaga im rozwijać zdolności twórcze lub zrealizować wymarzone projekty.

„Dzięki stypendium zrealizowano sześćset sześćdziesiąt sześć projektów, które wzbogaciły ofertę kulturalną naszego miasta” – napisał Robert Piaskowski, przewodniczący Komisji Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa.

Kto może wziąć udział i jakiej nagrody można się spodziewać?

Na realizację projektów miasto przeznaczy 1 mln zł, co pozwoli wyłonić 40 laureatów. Osoby mogą ubiegać się i otrzymać dodatkowe dofinansowanie tylko ze wskazaniem na konkretne kategorie:

  1. film, intermedia i kultura cyfrowa;
  2. sztuka wizualna i street art;
  3. sztuka teatralna i performance;
  4. taniec;
  5. muzyka;
  6. literatura;
  7. architektura i wzornictwo;
  8. kultura ludowa, dziedzictwo niematerialne i ochrona zabytków;
  9. zarządzanie, edukację i animację kulturalną, a także wsparcie rozwoju kadr kultury.

W tym roku władze miasta zapłacą 25 tys. zł brutto za realizację projektu w jednym z dziewięciu obszarów, które laureaci otrzymają od maja do grudnia.

Chcę zrealizować swój projekt. Jak się zgłosić?

Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane są od 12 stycznia do 10 lutego 2023 roku. Nie ma ograniczeń co do wieku uczestników, a formularz zgłoszeniowy można złożyć na dwa sposoby:

Formularz elektroniczny

Zgłoszenie, potwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, można przesłać na adres [email protected] W tytule maila należy wpisać „Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 2023”. Łączny rozmiar załączników nie może przekroczyć 5 MB. Portfolio o dużych rozmiarach plików należy przesłać drogą elektroniczną korzystając ze strony aplikacji do wysyłania plików.

Pocztą do Krakowa

W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia drogą elektroniczną, należy napisać na adres pocztowy Urząd Miasta Krakowa – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Wielopole 17 a, 31 – 072 Kraków lub złożyć w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Wielopole 17 a, 31 – 072 Kraków (pokój 106). Wypełniony i podpisany wniosek należy umieścić w teczce i zapakować w kopertę A4 z dopiskiem "Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 2023. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Miasta Krakowa. Szczegóły można uzyskać również pod numerem telefonu 12 616 1137.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Oficjalna strona miasta Kraków
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom