Boże Narodzenie. Kiedy obchodzimy święta w Polsce i w Ukrainie?

Boże Narodzenie. Kiedy obchodzimy święta w Polsce i w Ukrainie?

Dodano: 
Świąteczna choinka
Świąteczna choinka Źródło:Shutterstock / Guschenkova
Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski, będą obchodzili Boże Narodzenie 25 i 26 grudnia według nowego kalendarza gregoriańskiego. „Wprost Ukraine” opowiada o szczegółach świętowania.

Święta Bożego Narodzenia w Polsce są uważane za najważniejsze dni w roku. Święta poprzedza Wigilia – uroczysta kolacja, która przypada na 24 grudnia. W tym dniu cała rodzina zasiada do stołu. Kolacja rozpoczyna się modlitwą i dzielenie się opłatkiem, „świętym chlebem", który symbolizuje wdzięczność i wybaczenie przewinień przez krewnych. Uważa się, że osoby, które się pokłóciły, nie siadają do stołu, dopóki sobie nie wybaczą.

Pierwszy dzień świąt – Bożę Narodzenie – obchodzi się w Polsce 25 grudnia. Poza Polską, Boże Narodzenie świętowane jest wtedy m.in. na Litwie, w Czechach i na Słowacji. Wolnym od pracy dniem jest także 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Kiedy obchodzimy Boże Narodzenie w Ukrainie?

Większość chrześcijan na świecie zwykłe obchodzi święto Bożego Narodzenia 25 grudnia. Niektóre kościoły prawosławne obchodzą jednak święto 7 stycznia, co wynika z faktu, że posługują się kalendarzem juliańskim, który ostatnio traci na aktualności. Coraz więcej Ukraińców przechodzi na nowoczesny kalendarz gregoriański, który różni się od juliańskiego o 13 dni.

Święty Synod Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego zauważył, że zgodnie z decyzją świętej wspólnoty w Ukrainie oficjalnie dozwolono obchodzenie Bożego Narodzenia 25 grudnia. Nie ma jednak planów dotyczących odwołania obchodów święta 7 stycznia.

Jak zmienią się daty świąt prawosławnych?

W przypadku, gdyby Ukraiński Kościół Prawosławny całkowicie przeszedł na kalendarz gregoriański „Wprost Ukraine” przygotował aktualną listę zmienionych dat świąt.

  • Wigilia – 24 grudnia (zamiast 6 stycznia)
  • Boże Narodzenie – 25 grudnia (zamiast 7 stycznia)
  • Szczodry Wieczór (Malanka) – 31 grudnia (zamiast 13 stycznia)
  • Dzień św. Bazylego – 1 stycznia (zamiast 14 stycznia)
  • Święto Trzech Króli – 6 stycznia (zamiast 19 stycznia)
Powyższy artykuł, którego autorami są WPROST.pl Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom